Algemene Voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Aw: Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Beelddrager: De drager (media) waarop een Fotografisch werk (al dan niet met het oog herkenbaar) is vastgelegd.

Fotograaf / Savante / Hilde Peetermans : De gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo 12 en 13 Aw.

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Savante en een wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

Offerte

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Savante heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van haar aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie of resultaat tegen een proportionele prijs.

Diensten

Wij zijn enkel gehouden tot de levering van producten en/of tot de dienstprestatie zoals deze gespecificeerd zijn bij de bestelling of in het afgesloten contract. Alle andere producten en/of diensten worden in rekening van de wederpartij gebracht aan de tarieven van kracht, welke verkrijgbaar zijn op aanvraag. Wat betreft de dienstprestaties zijn wij alleen gehouden tot een middelenverbintenis, met uitdrukkelijke uitsluiting van elke resultatenverbintenis. Elke klacht betreffende product en/of dienstprestaties moet ons schriftelijk worden toegezonden binnen de vijf werkdagen na de datum van de dienstprestatie. Na deze termijn zal de prestatie worden beschouwd als zijnde definitief aanvaard door de wederpartij en geen enkele klacht zal nog in acht genomen worden.

Vergoeding

Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Savante gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal Savante naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Savante onder meer zal kunnen aanknopen bij de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten, tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega’s van Savante in rekening gebracht, hetgeen in voorgaande gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en de omvang en reikwijdte van het door de wederpartij gewenste gebruik van het werk.

Indien aannemelijk is dat Savante hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding door de wederpartij in aanmerking.

Factuur en betaling

De wederpartij zal de factuur van Savante op onjuistheden controleren. Indien de wederpartij niet binnen tien werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen heeft afgewezen en aan Savante heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van de wederpartij op bezwaar.

Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 30 dagen na factuurdatum en/of leveringsdatum, tenzij anders vermeld. Alle betalingen dienen te gebeuren via het bankrekeningnummer AXA Bank IBAN BE36 7512 0814 6781
BIC AXABBE22. Wanneer een betaling niet geregeld wordt binnen de 30 dagen zal een aangetekend schrijven verstuurd worden, houdende ingebrekestelling van betaling. Hierdoor ontstaat voor Savante een recht op schadevergoeding, waarbij het niet-betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 12 % met een minimum van 50 euro. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last en moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, het tijdverlies, de moeilijkheden in boekhouding en het gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag. Vanaf de datum van de factuur zijn ook de wettelijk voorziene interesten verschuldigd.

De wederpartij verricht de aan Savante verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij reeds aan Savante heeft verstrekt.

Indien Savante het verschuldigde bedrag niet binnen de bedoelde termijn heeft ontvangen, is de wederpartij in verzuim en derhalve de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2%.

Indien de wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.

Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van Savante nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Savante dan ook.

Zolang de goederen niet betaald zijn blijven ze de eigendom van Savante. Het risico gaat echter over op de wederpartij bij contractsluiting.

Controle

Indien de vergoeding op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de wederpartij, heeft Savante na een opgave van de opdrachtgever het recht om de administratie van de opdrachtgever te controleren door een door Savante aan te wijzen controleorgaan.

In het geval dat de uitkomst van de controle meer dan 2% afwijkt van de opgave en afrekening van de wederpartij dan komen de kosten van de controle volledig voor rekening van de wederpartij. Bovendien zal de wederpartij alsdan de op basis van de daadwerkelijke gegevens verschuldigde vergoeding, na facturering aan Savante voldoen.

Bewijsexemplaar

Bij openbaarmaking van een fotografisch of videografisch werk dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Savante te doen toekomen.

Levering

Beelddragers worden geleverd in het pand waar Savante haar bedrijf uitoefent. Verzonden beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij tot het moment dat de beelddragers door Savante onbeschadigd retour zijn ontvangen. Digitale bestanden met fotografische of videografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij.

Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Savante vastgesteld.

Indien Savante en de wederpartij overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Savante het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 30% te verhogen.

Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

Klachten

Klachten inzake geleverde dienstverlening/producten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vijf werkdagen na uitvoering/levering hiervan schriftelijk aan Savante worden medegedeeld. Savante heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden.

Bezit/eigendom beelddragers

Indien niet is overeengekomen dat beelddragers in het bezit van de wederpartij blijven, heeft deze onverwijld na het overeengekomen gebruik voor kosteloze retournering aan Savante zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Savante.

Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal de wederpartij deze onverwijld na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van Savante.

Indien een beelddrager niet binnen vier weken na de overeengekomen termijn aan de Savante is geretourneerd, wordt hij als vermist beschouwd.

In geval van vermissing of beschadiging van een beelddrager is de wederpartij gehouden de schade die Savante hierdoor lijdt te vergoeden.

Beelddragers blijven eigendom van Savante. De wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Zichtzendingen

Als zichtzending ter beschikking gestelde beelddragers die niet worden gebruikt, dienen door de wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden geretourneerd.

Als zichtzending ontvangen digitale bestanden met fotografische werken die niet worden gebruikt, dienen door de wederpartij binnen tien werkdagen na ontvangst te worden gewist dan wel vernietigd.

In het geval beelddragers en/of digitale bestanden met fotografische of videografische werken langer worden behouden dan de overeengekomen periode, is de wederpartij gehouden de schade die Savante hierdoor lijdt te vergoeden.

De wederpartij is niet alleen verplicht tot tijdige retournering van de origineel aan hem verzonden beelddragers aan Savante, maar hij zal ook geen enkel vervaardigd duplicaat in welke vorm dan ook van de beelddragers en/of ontvangen digitale bestanden met fotografische of videografische werken behouden en ieder zulk duplicaat meteen (doen) vernietigen.

Opdracht

Een opdrachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij Savante zich jegens de wederpartij verbindt om fotografische en/of videografische werken en /of diensten te maken en/of te leveren.

Een opdrachtovereenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door alle partijen van de offerte van Savante. Deze aanvaarding kan enkel door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging.

Savante heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

Wijzigingen in de opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, en hangende de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, komen voor rekening van de wederpartij en zullen door Savante slechts worden uitgevoerd na een bijkomende offerte van meerkosten die door de wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Savante is geretourneerd.

In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Savante recht op minimaal 50% van de overeengekomen offerteprijs.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Savante volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Savante werkt om tot uitvoering van een opdrachtovereenkomst te komen, inclusief modellen en stylisten.

Internet

In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de wederpartij ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door haar op multimedia afgebeelde fotografische werk niet groter zijn dan 900 pixels (kortste zijde).

De wederpartij zal van de fotografische werken geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik op multimedia. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het fotografische werk wissen dan wel vernietigen.

De wederpartij zal Savante vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het fotografisch werk is afgebeeld. Indien hiertoe speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan Savante verstrekken.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de fotografische werken berust zonder uitzondering bij Savante, onder toepassing van de licentievoorwaarden.

Toepassing van de licentievoorwaarden van Savante

Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie (zie bijlage : Toepassing van de licentievoorwaarden van Savante) zoals die naar aard en omvang door Savante is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Savante, hebben bedoeld.

Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/ of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.

Indien door Savante toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van Savante.

Sublicenties

Tenzij anders overeengekomen, is de wederpartij in alle omstandigheden onbevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

Inbreuk op auteursrecht

Elk gebruik van een fotografisch / videografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Savante.

Bij inbreuk komt Savante een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Savante gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Naamsvermelding

De naam van Savante dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Savante een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Savante gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Wanneer de wederpartij schriftelijk toestemming heeft verkregen het fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er zorg voor te dragen dat de naam van Savante op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale/elektronische kopieën is de wederpartij tevens gehouden er zorg voor te dragen dat de volledige metadata – zoals ze door Savante tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt – behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

Persoonlijkheidsrechten

De wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Savante conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

Bij schending van bedoelde persoonlijkheidsrechten komt Savante een vergoeding toe van tenminste 100% van de door Savante gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Rechten van derden

De wederpartij die een fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van derden verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De wederpartij vrijwaart Savante van alle aanspraken ter zake.

Savante is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Aansprakelijkheid Savante

Savante is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Savante of door hen ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Faillissement/surseance

Zowel Savante als de wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of uitstel van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de wederpartij heeft Savante het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

Rechts- en forumkeuze

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Bij gebeurlijke betwistingen zijn enkel de rechtbanken van het woondistrict van Savante bevoegd (arrondissement Turnhout). Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor verdere leveringen stop te zetten. Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het niet uitgevoerde gedeelte. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Savante en de wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het woondistrict van Savante (arrondissement Turnhout).

Indien één van deze verkoopsvoorwaarden wettelijk ongeldig zouden blijken, blijven de overige voorwaarden van kracht. De eventuele onwettelijke voorwaarde zal door onderlinge overeenkomst vervangen worden door de dichts benaderende wettelijke voorwaarde die op dat moment van kracht is.

Bijlage: Toepassing van de licentievoorwaarden van Savante:

Tussen enerzijds Savante, met zetel Neerstraat 25, 2230 Herselt en anderzijds de wederpartij, hierna vernoemd “licentienemer”, wordt overeengekomen als volgt:

Algemeen:

Deze overeenkomst omvat het recht tot het gebruik van onderstaande licentie op de auteursrechten en het recht op vertoning op het overeengekomen aantal presentatiepunten. Onder presentatiepunten wordt verstaan, het gebruik op beurzen, winkels en andere locaties eigen aan uw onderneming. Deze licentie omvat de rechten voor de reproductie en het gebruik van de visuele werken, opgesomd in de “Benoeming der werken”. De tarieven vermeld in deze licentie zijn van toepassing op voorwaarde dat de wettelijke principes van het auteursrecht gerespecteerd worden. Savante behoudt zich het recht voor om elk gebruik van haar werk te weigeren dat niet expliciet werd toegestaan.

Deze licentie geldt dus niet als zodanig voor commerciële verkoop van het werk, maar voor persoonlijk gebruik als reclame of voorlichtingsmateriaal eigen aan uw onderneming.

De modaliteiten van onze licentie zijn uiteraard bespreekbaar en kunnen door ons, in overleg met u, op maat van uw specifieke behoeften gewijzigd of verder uitgewerkt worden.

Modaliteiten van de licentie:

Savante verleent aan de licentienemer, alsook aan zijn rechtsopvolgers en gelieerde instellingen en rechtspersonen een licentie i.v.m. de hierna opgesomde exploitatierechten die rusten op het in het onderwerp benoemde werk dat omschreven wordt in deze overeenkomst. Deze contractuele toegekende exploitatierechten doen uiteraard geen afbreuk aan de wettelijke uitzonderingen op het auteursrecht, waar de licentienemer zich desgevallend kan op beroepen, en die onverminderd blijven gelden. Savante verleent onder dezelfde voorwaarden ook een zelfde licentie voor zijn/haar toekomstige werken, en heeft betrekking op alle werken van Savante die in eigendom of bruikleen zijn van de licentienemer.

 1. Het gebruik van deze licentie omvat het aanvaard zijn van onze algemene voorwaarden van Savante. Onze algemene voorwaarden zijn op eenvoudige vraag beschikbaar en te raadplegen op onze webpagina.
 2. De licentie is niet exclusief, geldig voor de gehele duur van het desbetreffende auteursrecht en voor de gehele wereld. Deze licentie treed in werking na ondertekening van de contractuele voorwaarden en het voldoen aan de financiële voorwaarden verbonden aan deze licentie.
 3. De overdracht omvat ondermeer de volgende exploitatiewijzen:
  1. Het recht tot grafische reproductie, in zijn geheel en oorspronkelijke vorm, met het oog tot opname van het geheel in een documentatiemap, portfolio, catalogus, databank (grafisch of electronisch) elektronische netwerken, internet, of sociale media of anderszins, en de exploitatie van deze grafische reproducties, in de meest volledige omvang, daarmede te verstaan voor alle exploitatiewijzen en -vormen.
  2. Het recht tot publieke tentoonstellingen in de gebouwen, instellingen en inrichtingen van de licentienemer.
 4. Het gebruik van het werk vermeld in “Benoeming der werken” gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de licentienemer.
 5. De licentienemer alleen is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen met betrekking tot de personen of werken die op de reproducties zijn afgebeeld, alsook voor de gepubliceerde onderschriften en de context waarin de werken gereproduceerd worden.
 6. Het ‘werk’ zal ten allen tijde geëxploiteerd worden met duidelijk zichtbare naamverwijzing onder de naam van Savante, rekening houden met de toegepaste exploitatiewijzen.
 7. Voor elke wijziging aan het werk is de voorafgaandelijk en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Savante vereist. Savante verleent de licentienemer evenwel de toestemming om wijzigingen aan haar werk aan te brengen, voorzover deze in overeenstemming zijn met de eerlijke en op dat ogenblik heersende beroepsgebruiken, en noodzakelijk zijn om de exploitatie wijze zoals vermeld te kunnen uitvoeren.
 8. De vergoeding van de productierechten is gebaseerd op deze licentievoorwaarden.
 9. Deze auteursrechtelijke modaliteiten van deze licentie hebben enkel betrekking op het vermogensrecht en geven geen toegang tot morele rechten.
 10. Alle andere rechten voorbehouden.
 11. De licentiemodaliteiten en de licentie zijn in geen enkel geval overdraagbaar aan derden.

Benoeming der werken:

Savante benoemt de beelden in set of serie, met vermelding van nummering, volgens een afgesproken structuur.

Beëindigen van de licentie:

Elke partij heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk schriftelijk en aangetekend te beëindigen lastens een andere partij zonder tussenkomst en zelf tot enige vergoeding gehouden te zijn, ingeval van een ernstige inbreuk of herhaalde inbreuken op de overeenkomst.

Nietigheid, toepasselijk recht en betwistingen:

Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst ongeldig of onwerkzaam zouden zijn, zullen de overige bepalingen ervan onverminderd van kracht blijven. In dergelijk geval zullen Savante en de licentienemer gezamenlijk onderhandelen om de ongeldige of onwerkbare bepalingen te vervangen door een bepaling die de geest van deze overeenkomst zo dicht mogelijk benaderd.